VIANA

ویانا

website
وب سایت
وب سایت

وب سایت

یک وب سایت مجموعه ای از صفحات وب است که به طور عمومی قابل دسترسی هستند و یک نام دامنه مشترک دارند. وب سایت ها می توانند توسط یک فرد، گروه، تجارت یا سازمان ایجاد و نگهداری شوند