VIANA

ویانا

customers
مشتری مداری
مشتری مداری

مشتری مداری

یک سازمان مشتری گرا رضایت مشتری را در هسته هر یک از تصمیمات کسب و کار خود قرار می دهد. جهت گیری مشتری به عنوان یک رویکرد به فروش و روابط مشتری تعریف می شود که در آن کارکنان بر روی کمک مشتریان به نیازهای و نیازهای دراز مدت خود تمرکز می کنند. در اینجا، مدیران و کارکنان اهداف فردی و تیم خود را در راستای رضایت و حفظ مشتریان قرار می دهند. این در مقایسه با جهت گیری فروش است، که یک رویکرد استراتژیک است که در آن نیازها و آرزوهای شرکت یا فروشنده بر مشتری ارزیابی می شود.